ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149"
 

ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149"

Код за ЄДРПОУ: 03120271
Телефон: (04739) 2-20-40
Юридична адреса: 19900 Черкаська область, смт Чорнобай, вул. Черкаська,1
 
 

Вид інформації: "Річний звіт за 2020 рік" ***** Дата розміщення: 2021-04-15


                                                                                              Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

 

 

              15.04.2021

             (дата реєстрації емітентом
                  електронного документа)

 

               1

                  вихідний реєстраційний
                  номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

 

Директор

 

 

 

Замана Олександр Анатолiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2020 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Чорнобаївське автотранспортне пiдприємство 17149"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

03120271

4. Місцезнаходження емітента

19901 Черкаська область Чорнобаївський Чорнобай Черкаська, 1

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(04739) 2-32-31 (04739) 2-32-31

6. Адреса електронної пошти

atp17149@bs1998.info

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

Рішення наглядової ради емітента

Рiшення №3 від 15.04.2021

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

 

Річну інформацію розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

 

atp17149.bs1998.info

 

15.04.2021

(URL-адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст                  

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.

 

5. Інформація про рейтингове агентство.

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

 

7. Судові справи емітента.

 

8. Штрафні санкції щодо емітента.

 

9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

 

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів.

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

 

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

 

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

41. Основні відомості про ФОН.

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

45. Правила ФОН.

 

46. Примітки.

X

 

Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi ак+цiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 Приватне акцiонерне товариство "Чорнобаївське автотранспортне пiдприємство 17149"

2. Скорочене найменування (за наявності).

 ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149"

3. Дата проведення державної реєстрації

 17.10.1991

4. Територія (область)

 Черкаська область

5. Статутний капітал (грн.)

 207000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

9

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.31

 ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МIСЬКОГО ТА ПРИМIСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

10. Банки, що обслуговують емітента

1)  Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 ЧОД "Райффайзен Банк Аваль"

2)  МФО банку

 380805

3)  IBAN

 UA293808050000000026005200461

4)  Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 н/д

5)  МФО банку

 н/д

6)  IBAN

 н/д

 


18. Опис бізнесу

 

 

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

За звітний період змін в організаційній структурі товариства не відбувалось

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників складає 9 особи. Фонд оплати праці складає 1474308,00 грн

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

Емітент ні до яких обєднань не належить.

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

В поточному році емітент не проводив спільної діяльсті з іншими організаціями

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицій, щодо реорганізації з боку третіх осіб до емітента не надходило

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

Облікова політика - сукупність пpинципів, методів i процедур, щo використовуються підприємством для склaдання тa подання фінансової звітності. На пiдприємствi видано наказ з облiковою програмою. В 2020 роцi облiкова полiтика здiйснювалась та вiдповiдала стандартам та нормативним актам. Бухгалтерський облiк ведеться у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 996-Х1У вiд 16.07.1999 року ( з наступними змiнами ), затверджених Положень (стандартiв ) бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв iз питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Органiзацiя та методологiя бухгалтерського облiку здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про пiдприємства в Українi" та статуту пiдприємства.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

Основним видом продукції є пасажирське автоперевезення

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

За звітний період значних придбань та відчуджень не було.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. На кiнець звiтного перiоду придбання основних засобiв не було. Станом на 31.12.2020 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 2363.3 тис.грн. В бухгалтерському облiку товариства на рахунку 10"Основнi засоби" вiдображенi активи, оцiнка яких вiдповiдає критерiям П(С)БО 7"Основнi засоби". Переоцiнка основних засобiв в звiтному роцi не проводилась. Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв вiдповiдає чинному законодавству. Товариством застосовуються норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв , передбачених Податковим Кодексом України статтею 141.1.5 . Ступень зносу - 81,64%.Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Основнi засоби емiтента на протязi звiтного перiоду в податковiй заставi не були i арешт протягом року на них не накладався.Обмежень на використання майна у пiдприємства немає. Суттєвих змiн в вартостi основних засобiв в звiтному роцi не було.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

На діяльність товариства сприяє мала платоспроможність населення, великі податки, велика ціна на енергоносії, пальне, відсутнє економічне зростання

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Товариство працює за принципами госпрозрахунку та самозабеспечення

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

На кінець звітнього періоду товариство не виконаних договорів не має.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

Стратегія подальшої діяльності товариства на майбутні періоди не визначена.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

В своїй діяльності емітент досліджень та розробок не проводить.

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Додаткова інформація відсутня.

 

 


IV. Інформація про органи управління

 

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальні збори акціонерів

Вищий орган товариства

Акціонери, що мають право голосу на зборах

Наглядова рада

Складається з Голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради. Обирається Загальними зборами акціонерів на три роки.

Голова наглядової ради Старикова Інна Валеріївна

Член Напглядової ради Ільченко Валерій Павлович

Член Наглядової ради Старiков Олександр Миколайович

 

Директор

Одноосібний орган управління

Замана Олександр Анатолійович

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

  Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Директор                                                                                           

Замана Олександр Анатолiйович                                                                                                                                                                                                                                 

1960

вища                                                                                                                                                                                                                                                          

24

 

 

заступник директора ВАТ "Чорнобаївське АТП 17149"

27.04.2017 безстроково

Опис

Директор виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi: " затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв; " забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; " органiзовує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов

2

Головний бухгалтер                                                                                  

Сова Алла Василiвна                                                                                                                                                                                                                                           

1967

Середня-спецiальна                                                                                                                                                                                                                                            

17

 

 

Лубенський "Облагропостач", бухгалтер

27.04.2017 безстроково

Опис

Посадова особа веде бухгалтерський облiк, складає i подає статистичну iнформацiю та адмiнiстративнi данi у порядку, встановленому законодавством. Разом з керiвником товариства несе вiдповiдальнiсть за стан облiку, своєчасне надання фiнансової, податкової та iншої звiтностi. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надала згоди на розголошення виплаченої винагороди, iнших посд не обiймає. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

3

Голова наглядової ради                                                                             

Старiкова Iнна Валерiївна                                                                                                                                                                                                                                     

1968

вища                                                                                                                                                                                                                                                          

14

 

 

Приваитний пiдприємець

28.04.2020 3 роки

Опис

До компетенцiї Наглядової ради належить: " визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйсненню контролю за їх реалiзацiєю; " визначення органiзацiйної структури Товариства, затвердження внутрiшнiх положень Товариства; " встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; " обрання Голови Наглядової ради Товариства; " визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; " проведення перевiрки достовiрної рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; " визначення умов контракту, трудового договору з Директором, в тому числi умов оплати працi; " прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Директора; " забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення; " винесення на загальнi збори акцiонерiв пропозицiй з питань дiяльностi Товариства у встановленому Статутом порядку; " затвердження керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб; " надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань порядку денного; " узгодження рiшення Директора про скликання чергових загальних зборiв, в тому числi їх порядку денного та тексту iнформацiйного повiдомлення акцiонерiв. Узгодження рiшення Директора про змiни в порядку денному чергових та позачергових загальних зборiв; " аналiз дiй Директора з управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної i цiнової полiтики; " iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй, аудиторських перевiрок фiнансово- господарської дiяльностi Товариства; " прийняття рiшення про придбання та подальший розподiл Товариством власних акцiй; " прийняття рiшення про випуск облiгацiй; " прийняття рiшення про випуск векселiв; " прийняття рiшення про придбання або продаж часток (акцiй, долей), що належать Товариству в статутних фондах (капiталах) iнших господарюючих суб

4

Член наглядової ради                                                                               

Iльченко Валерiй Павлович                                                                                                                                                                                                                                    

1949

вища                                                                                                                                                                                                                                                          

30

 

 

пенсiонер

28.04.2020 3 роки

Опис

Голова Наглядової ради: " керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами; " скликає засiдання Наглядової ради; " головує на засiданнях Наглядової ради; " органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради; " органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради; " пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення; " пiдписує трудовий контракт з Директором; " забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; " представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; " виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, цьому Статутi та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради . Голова наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi, iнших посд не обiймає. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

5

Член наглядової ради                                                                               

Старiков Олександр Миколайович                                                                                                                                                                                                                                

1965

вища                                                                                                                                                                                                                                                          

14

 

 

директор по iнвестицiям ВАТ IК"Сандекс"

28.04.2020 3 роки

Опис

До компетенцiї Наглядової ради належить: " визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйсненню контролю за їх реалiзацiєю; " визначення органiзацiйної структури Товариства, затвердження внутрiшнiх положень Товариства; " встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; " обрання Голови Наглядової ради Товариства; " визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; " проведення перевiрки достовiрної рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; " визначення умов контракту, трудового договору з Директором, в тому числi умов оплати працi; " прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Директора; " забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства

6

Ревiзор                                                                                            

Iльченко Лариса Миколаївна                                                                                                                                                                                                                                   

1943

вища                                                                                                                                                                                                                                                          

9

 

 

пенсіонер

28.04.2020 3 роки

Опис

Проводить перевірки діяльності товариства

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

 

  Привілейовані

іменні

 

1

2

3

4

5

6

Директор

Замана Олександр Анатолiйович

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Сова Алла Василiвна

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Старiкова Iнна Валерiївна

501808

60.60483091787

501808

0

Член наглядової ради

Iльченко Валерiй Павлович

0

0

0

0

Член наглядової ради

Старiков Олександр Миколайович

10

0.00120772947

10

0

Ревiзор

Iльченко Лариса Миколаївна

0

0

0

0

 


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Товариство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва своєї основної продукції, розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів.Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства. Реконструкція не планується. В наступному році товариство планує займатися основними видами діяльності. Віснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента


 

2. Інформація про розвиток емітента.

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Розвиток Товариства пов'язаний зі збільшення виробництва, що надасть можливість отримати більший прибуток. Отримання прибутку надасть можливість розширювати виробництво, збільшувати кількість робочих місць, збільшувати розмір податків, що сплачуються до бюджету

 

 


 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не проводилося.

 

 


 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає


 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- непередбачені дії конкурентів.

 


4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

 

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів  кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

 

 


 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції  на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.


 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

 

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

 

 


 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

 

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.


3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

 

Вид загальних зборів

Річні

Позачергові

X

 

Дата проведення

28.04.2020

Кворум зборів

100

Опис

Оголошений наступний порядок денний:

1. Обрання Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення її повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв.

3. Прийняття рiшень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

4. Розгляд звiту Директора ПрАТ "ЧОРНОБАЇВСЬКЕ АТП 17149", затвердження заходiв за результатами його розгляду, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора, визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2019 рiк.

5. Розгляд звiту Наглядової ради ПрАТ "ЧОРНОБАЇВСЬКЕ АТП 17149" про роботу за 2019 рiк, затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2019 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2020 рiк.

7. Розгляд звiту Ревiзора ПрАТ "ЧОРНОБАЇВСЬКЕ АТП 17149"

8. Вiдкликання членiв Наглядової ради.

9. Призначення членiв Наглядової ради.

10. Вiдкликання ревiзора.

11. Призначення Ревiзора 

 

 

Порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите голосування. До обрання складу лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв проводить реєстрацiйна комiсiя, обрана наглядовою радою (протокол №2-2020 засiдання наглядової ради вiд 20 квiтня 2020 року) у складi Бiда Алла Василiвна (голова комiсiї), Бiда Валентина Василiвна (член комiсiї).

 

Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв та вказаний порядок денний було надiслано персонально всiм акцiонерам листами.

Протягом перiоду пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв пропозицiй, заперечень та зауважень до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.

 

 

Питання порядку денного № 1:

Обрання Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення її повноважень.

 

Слухали:

Акцiонера Старiкова Олександра Миколайовича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати членiв лiчильної комiсiї.

Запропоновано:

Обрати лiчильну комiсiю в складi: Бiду Аллу Василiвну (голова комiсiї), Бiду Валентину Василiвну (член комiсiї).

Iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

 

Вирiшили:

Обрати лiчильну комiсiю в складi: Бiду Аллу Василiвну (голова комiсiї), Бiду Валентину Василiвну (член комiсiї).

 

Питання порядку денного № 2:

Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв.

 

Слухали:

Акцiонера Старiкова Олександра Миколайовича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати голову та секретаря зборiв.

Запропоновано:

Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв     - Старiкова Олександра Миколайовича;

Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Старiкову Iнну Валерiївну

Iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

 

Вирiшили:

Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв     - Старiкова Олександра Миколайовича;

 

Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Старiкову Iнну Валерiївну

 

 

Питання порядку денного № 3:

Прийняття рiшень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.

 

Слухали:

Акцiонера Старiкова Олександра Миколайовича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв

необхiдно затвердити регламент загальних зборiв.

Запропоновано:

Затвердити наступний регламент зборiв:

  - виступи доповiдачiв з питань порядку денного    - до 15 хвилин;

- обговорення питань порядку денного      - до 5 хвилин;

- питання до доповiдачiв та пропозицiї       - до 3 хвилин.

- порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос",

- збори проводяться без перерви;

- збори закiнчити за 1,5 години.

Iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

 

Вирiшили:

Затвердити наступний регламент зборiв:

  - виступи доповiдачiв з питань порядку денного    - до 15 хвилин;

- обговорення питань порядку денного      - до 5 хвилин;

- питання до доповiдачiв та пропозицiї       - до 3 хвилин.

- порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос",

- збори проводяться без перерви;

- збори закiнчити за 1,5 години.

 

Питання порядку денного № 4:

 Розгляд звiту Директора ПрАТ "ЧОРНОБАЇВСЬКЕ АТП 17149", затвердження заходiв за результатами його розгляду, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора, визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2019 рiк.

 

Слухали:

Заману Олександра Анатолiйовича, який зачитав звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк.

До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило.

Запропоновано:

Затвердити Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк.

Iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

 

Вирiшили:

Затвердити Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк.

 

Питання порядку денного № 5:

Розгляд звiту Наглядової ради ПрАТ "ЧОРНОБАЇВСЬКЕ АТП 17149" про роботу за 2019 рiк, затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.

 

Слухали:

Голову наглядової ради Товариства - Старикову Iнну Валерiївну, яка доповiла про дiяльнiсть наглядової ради Товариства у 2019 роцi.

До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило.

Запропоновано:

Затвердити Звiт наглядової ради про роботу за 2019 рiк.

Iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

 

Вирiшили:

Затвердити Звiт наглядової ради про роботу за 2019 рiк.

 

Питання порядку денного № 6:

Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2019 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2020 рiк.

 

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства - Сову Аллу Василiвну, яка зазначила про вiдповiднiсть балансових показникiв Товариства за 2019 рiк фактичному стану дiяльностi Товариства.

Прозвiтувала акцiонерам про основнi фiнансовi та бухгалтерськi показники товариства за 2019 рiк, де зазначив, що iнформацiя в фiнансових звiтах про активи Товариства, з урахуванням всiх коригувань, подана достовiрно, в усiх суттєвих аспектах i розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Розкрила iнформацiю про наявнiсть основних засобiв, нематерiальних активiв, оборотних активiв, також iнформацiю про операцiйнi витрати за звiтний перiод. Ознайомила акцiонерiв з рiчним балансом станом на кiнець 2019 року.

До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило.

 

Запропоновано:

Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2019 р.

Iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiї винесенi на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

Вирiшили:

Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства станом на 31.12.2019 р.

 

Питання порядку денного №7:

 

Розгляд звiту Ревiзора ПрАТ "ЧОРНОБАЇВСЬКЕ АТП 17149"

 

Слухали:

ревiзора Товариства - Iльченко Ларису Миколаївну, яка довiла до вiдома акцiонерiв, що за його висновком фiнансовий звiт Товариства є достовiрним:

-  данi, внесенi у рiчну звiтнiсть, вiдповiдають дiйсностi;

-  бухгалтерський, податковий та статистичний облiк вiдповiдає стандартам бухгалтерського облiку та вiдповiдним нормативним документам.

Робота директора в 2019 роцi по результатам фiнансово-господарської дiяльностi добра.

До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило.

 

Запропоновано:

Затвердити висновок ревiзора Товариства.

Iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiї винесенi на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

Вирiшили:

Затвердити висновок ревiзора Товариства.

 

Питання порядку денного № 8:

Вiдкликання членiв Наглядової ради

Слухали:

Акцiонера Старiкова Олександра Миколайовича.

Запропоновано:

1. Звiльнити членiв Наглядової ради: Старiкову Iнну Валерiївну, Iльченко Валерiя Павловича, Старiкова Олександра Миколайовича.

Iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

Вирiшили:

Звiльнити членiв Наглядової ради: Старiкову Iнну Валерiївну, Iльченко Валерiя Павловича, Старiкова Олександра Миколайовича.

 

Питання порядку денного № 9:

Призначення членiв Наглядової ради.

Слухали:

Акцiонера Старiкова Олександра Миколайовича.

Запропоновано:

Призначити членiв Наглядової ради:

Старiкову Iнну Валерiївну, Iльченко Валерiя Павловича, Старiкова Олександра Миколайовича.

Iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно.

Вирiшили:

Призначити членiв Наглядової ради: Старiкову Iнну Валерiївну, Iльченко Валерiя Павловича, Старiкова Олександра Миколайовича.

 

Питання порядку денного №10:

Вiдкликання ревiзора.

Слухали: Старiкова Олександра Миколайовича

Запропоновано:

1. Звiльнити ревiзора: Iльченко Ларису Миколаївну

Iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно

Вирiшили:

Звiльнити ревiзора: Iльченко Ларису Миколаївну

 

Питання порядку денного №11:

Призначення Ревiзора 

Слухали: Старiкова Олександра Миколайовича

Запропоновано:

Призначити ревiзора: Iльченко Ларису Миколаївну

Iнших пропозицiй не надходило.

Пропозицiя винесена на голосування.

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах.

Голосували:

"ЗА"   - 79940 (Сiмдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах;

"ПРОТИ"    - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах;

"УТРИМАВСЯ"  - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах.

Рiшення прийняте одноголосно

Вирiшили:

Призначити ревiзора: Iльченко Ларису Миколаївну

 

Зауважень з порядку ведення зборiв, процедури голосування, пiдрахунку голосiв при голосуваннi не надходило. Всi питання порядку денного розглянуто та по ним прийнятi рiшення.

 

 

 

 


 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше

д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток    

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)                       

 

X

Підняттям рук                                         

 

X

Інше

д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій  

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше

д/н

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

н/д

Інше (зазначити)

н/д

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : н/д

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

н/д

 


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Так*

Ні*

Старiкова Iнна Валерiївна

 

X

Голова Наглядової ради: " керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами; " скликає засiдання Наглядової ради; " головує на засiданнях Наглядової ради; " органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради; " органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради; " пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення; " пiдписує трудовий контракт з Директором; " забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; " представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами; " виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, цьому Статутi та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради . Голова наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi, iнших посд не обiймає. Посадовi особи товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Iльченко Валерiй Павлович

 

X

До компетенцiї Наглядової ради належить: " визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйсненню контролю за їх реалiзацiєю; " визначення органiзацiйної структури Товариства, затвердження внутрiшнiх положень Товариства; " встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; " обрання Голови Наглядової ради Товариства; " визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; " проведення перевiрки достовiрної рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; " визначення умов контракту, трудового договору з Директором, в тому числi умов оплати працi; " прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Директора; " забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення; " винесення на загальнi збори акцiонерiв пропозицiй з питань дiяльностi Товариства у встановленому Статутом порядку

Старiков Олександр Миколайович

 

X

До компетенцiї Наглядової ради належить: " визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйсненню контролю за їх реалiзацiєю; " визначення органiзацiйної структури Товариства, затвердження внутрiшнiх положень Товариства; " встановлення порядку прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; " обрання Голови Наглядової ради Товариства; " визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї.

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Засідання проводились з питань організації та проведення загальних зборів акціонерів

 

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

д/н

 

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)

 

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

X

д/н

З питань призначень                   

 

X

д/н

З винагород

 

X

д/н

Інші (запишіть)                                       

д/н

д/н


 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

д/н

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

д/н

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

д/н

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту                 

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)          

X

 

Відсутність конфлікту інтересів                       

 

X

Граничний вік                                         

 

X

Відсутні будь-які вимоги                              

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

д/н

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                         

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

д/н

 

 

Як визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

 

X

Інше                                    

д/н

 


Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

 

Персональний клад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Директор Замана Олександр Анатолiйович

Директор виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi: " затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв; " забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; " органiзовує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов

 

Чи проведені засідання виконавчого органу:
загальний опис прийнятих на них рішень;
інформація про результати роботи виконавчого органу;
визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

Управління поточною діяльністю

Оцінка роботи виконавчого органу

Задовільна

 


Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

 

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Директора.

Наглядова рада товариства  складається з голови  та двох її членів.  Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається загальними борами акціонерів строком на три роки. Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Склад наглядової ради складає Голова Наглядової ради - Старiкова Iнна Валерiївна, Член Наглядової ради    - Iльченко Валерiй Павлович, Член Наглядової ради   - Старiков Олександр Миколайович. Всі члени Наглядової ради обрані Загальними зборами акціонерів 28.04.2020 року.

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2020 року відбулися 2 засідання наглядової ради:

26.02.2020 Прийняте рішення -Про скликання чергових загальних зборів

20.04.2020 Прийняте рішення: Про призначення раєстраційної комісії.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства,  директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор обирається наглядовою радою на невизначений термін до переобрання.

Директором Товариства є Замана Олександр Анатолiйович, обраний на посаду 27.04.2017р. на необмежений термін.

 

 


5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

н/д

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  1  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  4

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                     

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора     

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні )   Так

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів               

 

X

Положення про наглядову раду                          

X

 

Положення про виконавчий орган 

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

 

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                      

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку              

 

X

Інше (запишіть)                                       

д/н

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Ні

 

 Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі                                

 

X

Раз на рік                                            

X

 

Частіше ніж раз на рік                                

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів   

 

X

Наглядова рада                                        

X

 

Інше (зазначити)                                       

д/н

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи                                  

X

 

За дорученням загальних зборів                        

 

X

За дорученням наглядової ради                         

 

X

За зверненням виконавчого органу                      

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (запишіть)                                       

д/н

 


6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

1

Старiкова Iнна Валерiївна

н/д

60.6

 


7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

1

2

3

4

828000

748060

                Закон Про депозитарну систему України

10.10.2014

Опис

 

 


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

 

 

Члени наглядової ради товариста обираються зборами акціонерів з числа фізичних осіб (акціонерів та/або представників юридичних осіб - акціонерів), строком на три роки з правом продовження повноважень на наступний термін. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається загальними борами акціонерів строком на три роки. Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або ревізором товариства.  Наглядова рада товариства  складається з голови  та двох її членів.  Загальні збори акціонерів мають право в будь-який час переобрати членів та голову наглядової ради в порядку визначеному статутом. Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Виконавчий орган акціонерного товариства є одноосібним - Директор. Директором акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізором товариства. Обрання та відкликання директора товариства є компетенцією Наглядової ради.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізора   строком на три роки.

 Не може бути ревізором:  член наглядової ради,  член виконавчого органу, корпоративний секретар,  особа, яка не має повної цивільної дієздатності,  члени інших органів товариства.  Ревізор не може входити до складу лічильної комісії товариства.

 


9) повноваження посадових осіб емітента

 

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства в тому числі штатного розкладу;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим статутом;

8) обрання та відкликання директора товариства;

9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з директором, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

12) обрання реєстраційної комісії;

13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах шести місяців після закінчення звітного року;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів  якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання в порядку, передбаченому  Статутом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або статутом.

7. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Дирекор вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства,  в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства; видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства; вікривати рахунки, укладати договори та інші угоди, розпоряджатися майном товариства в порядку та межах встановлених загальними зборами акціонерів цим статутом і чинним законодавством; приймати на роботу і звільняти з  роботи  працівників, зокрема призначати і звільняти своїх заступників, головного бухгалтера, керівників підрозділів, філій і представництв, а також інших співробітників; приймати рішення про відрядження; організовувати бухгалтерський облік і звітність.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує ревізору доступ до інформації в межах, необхідним для здійснення перевірки.

 За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

 


10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

 

 

Завдання Аудитором виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості, іншого ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації, Емітента цінних паперів Приватного Акціонерного Товариства  "Чорнобаївське АТП 17149" (далі - ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149", Емітент, Товариство) щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цього Звіту за календарний рік, який починається 1 січня 2019 року та закінчується 31 грудня 2019 рік (далі - за 2019 рік), підготовленого на виконання вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) та законодавства щодо розкриття річної інформації за 2019 рік Емітентами цінних паперів, а саме - пункту 15 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16.11.2017 року №2210-VІІІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" в частині подання емітентами цінних паперів річної звітності в обсязі, встановленому статтею 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2019 № 3480-IV (у новій редакції). Завдання виконується відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості, які є складовою частиною Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих в якості Національних. Це означає, що наша перевірка зазначеної у Звіті про корпоративне управління інформації відрізняється від аудиту, який виконується відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), та є значно меншою за своїм обсягом. Предметом (об'єктом) перевірки є твердження та розкриття, які не є історичною фінансовою інформацією, зазначені у Звіті про корпоративне управління за 2019, який є складовою частиною Звіту керівництва за 2019 рік, підготовлений відповідальною за його складання та подання стороною - ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149". Концептуальною основою Звіту про корпоративне управління є основа, яка відповідає принципам достовірності та повноти, суттєвості, стислості, цілісності та зрозумілості, співставності та ризик-орієнтованого підходу. Джерелом перевірки були обрані документи ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149", на підставі яких складено Звіт про корпоративне управління за 2019 рік: чинні Статут Товариства, Положення про Наглядову раду за 2019 рік, Протоколи річних загальних зборів за 2019 рік, Протоколи засідань наглядової ради за 2019 рік, Свідоцтво НКЦПФР про реєстрацію випуску цінних паперів, Реєстр власників іменних цінних паперів, Виписка з реєстру кодів цінних паперів, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інші внутрішні положення та регуляторні документи Товариства. Основними критеріями перевірки є дотримання ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149" протягом 2019 року в усіх суттєвих аспектах Статуту Товариства, вимогам НКЦПФР, чинного законодавства щодо достовірності і повноти розкриття Товариством відповідної інформації в Звіті про корпоративне управління за 2019 рік. Відповідальність аудитора Аудиторська компанія ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" чи будь-який працівник Аудиторської компанії ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" не несе будь-якої відповідальності, що може виникнути при використанні цього звіту, перед третіми особами, крім нашої відповідальності, зазначеної в цьому звіті. Будь-яке використання цього звіту будь-якою іншою стороною є її винятковою відповідальністю. Цей звіт підготовлено виключно для використання користувачами, яким його адресовано, і він не може бути використаний будь-якою іншою стороною з будь-якою іншою метою. Наша відповідальність передбачає відповідальність перевірку інформації, зазначеної в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління за 2019 рік, який підготовлено ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149" та надання звіту з надання обґрунтованої впевненості, в якому ми висловлюємо думку стосовно того, чи є твердження, зазначені в пунктах 5-9 зазначеного Звіту, достовірними в усіх суттєвих аспектах, виходячи з вимог Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства, а виконання нами завдання з надання впевненості не звільняє управлінський персонал Вашого підприємства від їх відповідальності. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні для виконання завдань з надання впевненості. У зв'язку із зазначеним вище, повідомляємо про те, що нами не було ідентифіковано жодних загроз нашої незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і на рівні будь-яких працівників, задіяних у виконанні даного завдання. Ми не надавали Товариству жодних інших послуг, включаючи не аудиторські послуги. Ми також надаємо твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважить такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. Виконання завдання з надання впевненості виконувалось групою із завдання, яка сформована, враховуючи наявну компетенцію та професійний досвід фахівців. В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149" за 2019 рік, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями. Висновок На нашу думку інформація, зазначена в пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2019, який є складовою частиною Звіту керівництва Приватного Акціонерного Товариства ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149" за 2019 рік, є достовірною в усіх суттєвих аспектах виходячи з вимог Статуту, внутрішніх положень Товариства, та чинного законодавства. Інформація, зазначена в пунктах 1-4 Звіту, включає достовірне подання інформації.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕКСТ-АУДИТ" Код за ЄДРПОУ 41974960 Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року Номер реєстрації у Реєстрі 4718 Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 18000, Україна, м. Черкаси, вулиця Нижня Горова, б.4, кв.7, , телефон: (097) 432-13-40

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ: Дата та номер договору Договір № ЗНВ/2020-94 від "01" квітня 2020 року Дата початку та дата закінчення виконання завдання З 01.04.2020 року по 20.04.2020 року Дата складання Звіту незалежного аудитора: 20 квітня 2020 року Аудитор (керівник групи з завдання) С.В. Журавель (Сертифікат серії А № 007587 від 22.02.2018 р.) номер реєстрації у Реєстрі 102258 Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" І.М. Морозова (Сертифікат серії А № 007428 від 31.03.2017 року, дійсний до 31.03.2022 року) номер реєстрації у Реєстрі 102259 18005, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, б.4, к.7

 


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Старiкова Iнна Валерiївна

501808

60.60483091787

501808

0

Усього

501808

60.604830917874

501808

0

 


X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

1

2

3

4

5

Акції прості іменні

828000

0.25

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні акціонерним товариством;      отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості; отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

Акціонери зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; виконувати рішення загальних зборів, нших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;                оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства

 

н/д

Примітки

н/д

 

 


XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.05.1999

75/23/1/99

Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA2301021000

Акція проста документарна іменна

Документарнi iменнi

0.25

828000

207000.00

100.000000000000

Опис

н/д

26.11.2010

132/23/1/2010

Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000101398

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.25

828000

207000.00

100.000000000000

Опис

Загальними зборами акцiонерiв прийняте рiшення про змiну типу акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне товариства. Було здiйснено обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. Дата реєстрацiї звiту 20.09.2012 р. Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно - оформлених позабiржових ринках ЦП на протязi 2012 не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на лiстинг немає. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України. Додаткова емiсiя у звiтному роцi не здiйснювалась.

 


10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

26.11.2010

132/23/1/2010

UA4000101398

828000

207000.00

79940

0

0

Опис

Обмеження голосуючих акцій згідно закону про депозитарну систему.

 


XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

 

За результатами звітного періоду

У звітному періоді

За простими акціями

За привілейованими акціями

За простими акціями

За привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

 

 

 

 

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн

 

 

 

 

Сума  виплачених/

перерахованих дивідендів, грн

 

 

 

 

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

д/н

д/н

д/н

д/н

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

д/н

д/н

д/н

д/н

Спосіб виплати дивідендів

 

 

 

 

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

 

 

 

 

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

 

 

 

 

Опис

Дивiденди не нараховувались та не виплачувались 


   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

168.600

124.700

0.000

0.000

168.600

124.700

- будівлі та споруди

62.520

58.500

0.000

0.000

62.520

58.500

- машини та обладнання

4.500

4.500

0.000

0.000

4.500

4.500

- транспортні засоби

101.580

61.700

0.000

0.000

101.580

61.700

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

168.600

124.700

0.000

0.000

168.600

124.700

 

Пояснення :  Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. На кiнець звiтного перiоду придбання основних засобiв не було. Станом на 31.12.2019 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 2363.3 тис.грн. В бухгалтерському облiку товариства на рахунку 10"Основнi засоби" вiдображенi активи, оцiнка яких вiдповiдає критерiям П(С)БО 7"Основнi засоби". Переоцiнка основних засобiв в звiтному роцi не проводилась. Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв вiдповiдає чинному законодавству. Товариством застосовуються норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв , передбачених Податковим Кодексом України статтею 141.1.5 . Ступень зносу - 81,64%.Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Основнi засоби емiтента на протязi звiтного перiоду в податковiй заставi не були i арешт протягом року на них не накладався.Обмежень на використання майна у пiдприємства немає. Суттєвих змiн в вартостi основних засобiв в звiтному роцi не було.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

-360

-252.4

Статутний капітал (тис.грн.)

207

207

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

207

207

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(-360.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(207.000 тис.грн. ).Згідно  статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить  6250 тис.грн.Це свідчить про те, що  згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.

 


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

0.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

556.50

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

556.50

Х

Х

Опис

д/н 


6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рішення № 2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 591-04-00

Вид діяльності

Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Опис

З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна органiзацiя (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00002/ARM

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Опис

Подання звітності до НКЦПФР

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

14360570

Місцезнаходження

01001 м. Київ  м. Київ, Грушевського, 1Д

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 263148

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.06.2013

Міжміський код та телефон

+38(056)7163364

Факс

+38(056)7163364

Вид діяльності

депозитарна діяльність

Опис

Обслуговування рахунків в цінних паперах

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ-АУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код юридичної особи

41974960

Місцезнаходження

18005 Черкаська область  Черкаси Нижня Горова, буд.4, кв.7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4718

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.03.2018

Міжміський код та телефон

(097) 432-13-40'

Факс

 

Вид діяльності

Аудиторська діяльність

Опис

виконання перевірку інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4, та надання висновку (Звіту незалежного аудитора) щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цього Звіту  про  корпоративне  управління

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма

Державна органiзацiя (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи

21676262

Місцезнаходження

03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

DR/00001/APA

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2019

Міжміський код та телефон

(044) 287-56-70

Факс

(044) 287-56-73

Вид діяльності

Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Опис

Оприлюднення регульованої інформації

 

 

 


 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2021

01

01

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Чорнобаївське автотранспортне пiдприємство 17149"

за ЄДРПОУ

03120271

Територія  Черкаська область

за КОАТУУ

7125155100

Організаційно-правова форма господарювання  Приватне акцiонерне товариство

за КОПФГ

111

Вид економічної діяльності  ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ МIСЬКОГО ТА ПРИМIСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ

за КВЕД

49.31

Середня кількість працівників  9

 

 

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

 

 

Адреса 19901 Черкаська область Чорнобаївський Чорнобай Черкаська, 1 (04739) 2-32-31

 

 

 

 

 

 

 

  1. Баланс на "31" грудня 2020 р.

Форма 1-м

Код за ДКУД

1801006

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

               І. Необоротні активи

 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

Основні засоби:

1010

168.6

124.7

первісна вартість

1011

2363.3

2335.8

знос

1012

( 2194.7 )

( 2211.1 )

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом І

1095

168.6

124.7

              II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

6.7

6.7

у тому числі готова продукція

1103

--

--

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

34.5

27.9

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

--

--

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

17.7

12.6

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

22.6

24.6

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

Інші оборотні активи

1190

--

--

Усього за розділом II

1195

81.5

71.8

IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

250.1

196.5

 

 


 

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

207.0

207.0

Додатковий капітал

1410

698.5

698.5

Резервний капітал

1415

--

--

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

( 1157.9 )

( 1265.5 )

Неоплачений капітал

1425

(    --    )

(    --    )

Усього за розділом І

1495

-252.4

-360.0

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

--

--

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за :

      довгостроковими зобов'язаннями

1610

--

--

      за товари, роботи, послуги

1615

5.7

6.6

      розрахунками з бюджетом

1620

18.0

18.7

      у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

       розрахунками зі страхування

1625

3.2

8.5

      розрахунками з оплати праці

1630

11.0

33.6

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

464.6

489.1

Усього за розділом IІІ

1695

502.5

556.5

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

--

--

Баланс

1900

250.1

196.5

 

 

д/н

 


2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 за рік 2020  рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1274.7

2002.8

Інші операційні доходи

2120

55.8

67.9

Інші доходи

2240

--

--

Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)

2280

1330.5

2070.7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)

2050

( 1406.0 )

( 2021.0 )

Інші операційні витрати

2180

( 32.1 )

( 56.3 )

Інші витрати

2270

(    --    )

(    --    )

Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)

2285

( 1438.1 )

( 2077.3 )

Фінансовий результат до оподаткування (2280 2285)

2290

-107.6

-6.6

Податок на прибуток

2300

(    --    )

(    --    )

Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )

2350

-107.6

-6.6

 

д/н

 

Директор

________________

Замана Олександр Анатолiйович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Сова Алла Василiвна

 

(підпис)

 

 


 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, директор Замана Олександр Анатолійович, заявляю, що, наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб.


XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                   що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

28.04.2020

13.03.2020

Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                                                    

28.04.2020

28.04.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента