ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149"
 

ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149"

Код за ЄДРПОУ: 03120271
Телефон: (04739) 2-20-40
Юридична адреса: 19900 Черкаська область, смт Чорнобай, вул. Черкаська,1
 
 

Вид інформації: "Повідомлення про збори 22.04.2016" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


Приватне акціонерне товариство

"Чорнобаївське автотранспортне підприємство 17149"

код ЄДРПОУ 03120271

Місцезнаходження: Черкаська обл., смт. Чорнобай, вул. Черкаська, буд. 1. Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «22» квітня 2016 року о 11-00 годині за адресою: Черкаська обл., смт. Чорнобай, вул. Черкаська, буд. 1адміністративне приміщення, кабінет директора №1

Порядок денний

   1. Обрання Лічильної комісії.

   2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів

   3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів

    4.  Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

   5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

   6. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

   7. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку  (або покриття збитків) за 2015 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016 рік.

  8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) /2014 рік /2015 рік

Усього активів/448.6/524.5; Основні засоби/308.4/266.3; Довгострокові фінансові інвестиції/0/0; Запаси/18.8/24.7;

Сумарна дебіторська заборгованість/83.0/187.9; Грошові кошти та еквіваленти/38.4/45.6; Нерозподілений прибуток/-863.0/-870.4; Власний капітал/42.5/35.1; Статутний капітал/207,00/207.00; Довгострокові зобов’язання/0/0; Поточні зобов’язання/406.1/489.4; Чистий прибуток (збиток) /60.4/-7.4; Середньорічна кількість акцій (шт.)/828000/828000; Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)/0/0; Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій пртягом періоду/0/0; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)/32/32;

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «22 » квітня 2016 року з 10-00 до 10-50 години за місцем проведення зборів.  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-00 год. 18.04.16 р.

 Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: Черкаська обл., смт. Чорнобай, вул. Черкаська, буд. 1. бухгалтерія у робочі дні з 10-00 години до 12-00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Піддубна Валентина Іванівна тел. (04739) 2-32-31.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посадиДиректорЗамана Олександр Анатолійович
(підпис)(ініціали та прізвище керівника)
М.П.11.03.2016
(дата)