ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149"
 

ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149"

Код за ЄДРПОУ: 03120271
Телефон: (04739) 2-20-40
Юридична адреса: 19900 Черкаська область, смт Чорнобай, вул. Черкаська,1
 
 

Вид інформації: "Станом на 27.04.2017" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор   Замана Олександр Анатолiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.27.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Чорнобаївське автотранспортне пiдприємство 17149"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента19901 Чорнобай Черкаська, 1
4. Код за ЄДРПОУ03120271
5. Міжміський код та телефон, факс(04739) 2-32-31 (04739) 2-32-31
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії27.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано уВiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінціatp17149.prat.uaв мережі Інтернет27.04.2017
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.04.2017припинено повноваженняРевiзорIльченко Лариса Миколаївна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження Ревiзора Iльченко Лариса Миколаївна, (не дала згоди на 
розкрит тя паспортних даних)i, на посадi була 8 рокiв, частка в статутному капiталi – 0 %,
розмiр пакета акцiй – 0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017обраноГолова наглядової радиСтарiкова Iнна Валерiївна
60.6
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обрана строком на 3 роки Голова
Наглядової ради Старiкова Iнна Валерiївна, паспорт (не дала згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх
5 рокiв займала посаду Голови Наглядової ради ПрАТ “Чорнобаївське АТП 17149", частка в статутному капiталi – 60,6%, розмiр пакета акцiй – 125452,00 грн.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017припинено повноваженняГолова наглядової радиСтарiкова Iнна Валерiївна
60.6
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження голови Наглядової ради Старiкова Iнна Валерiївна,(не дала згоди на розкрит
тя паспортних даних)i, на посадi була 10 рокiв, частка в статутному капiталi – 60,6%, розмiр пакета акцiй
– 125452,00 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017припинено повноваженняЧлен Наглядової радиIльченко Валерiй Павлович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження Члена Наглядової ради Iльченко Валерiй Павлович,(не дала згоди на розкрит
тя паспортних даних)i, на посадi була 10 рокiв, частка в статутному капiталi – 0 %, розмiр пакета акцiй
– 0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017припинено повноваженняЧлен наглядової радиСтарiков Олександр Миколайович
0.001
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження Члена Наглядової ради Старiков Олександр Миколайович, 
(не дала згоди на розкрит тя паспортних даних)i, на посадi був 8 рокiв, частка в статутному капiталi – 0 %,
розмiр пакета акцiй – 0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017обраноЧлен наглядової радиIльченко Валерiй Павлович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обраний строком на 3 роки Член
Наглядової ради Iльченко Валерiй Павлович, (не дав згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх
5 рокiв займав посаду Член Наглядової ради ПрАТ “Чорнобаївське АТП 17149", частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0 грн. Iльченко Валерiй Павлович є представником акцiонера Старiкова Iнна Валерiївна, яка
володiє 501808 шт простих iменних акцiй (60,6 %, вiд статутного капiталу).
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017обраноЧлен наглядової радиСтарiков Олександр Миколайович
0.001
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обрана строком на 3 роки Член 
Наглядової ради Старiков Олександр Миколайович, паспорт (не дала згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх 5 рокiв займала посаду Члена Наглядової ради ПрАТ “Чорнобаївське АТП 17149", частка
в статутному капiталi – 0,001 %, розмiр пакета акцiй – 2,50 грн.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017обраноРевiзорIльченко Лариса Миколаївна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обрана строком на 3 роки Ревiзор 
Iльченко Лариса Миколаївна, паспорт (не дала згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх 5 рокiв займала посаду Ревiзор ПрАТ “Чорнобаївське АТП 17149", частка в статутному капiталi – 0, %, розмiр пакета 
акцiй – 0 грн.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017припинено повноваженняДиректорЗамана Олександр Анатолiйович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на
посадi, припинено повноваження директора Замана Олександр Анатолiйович,(не дав згоди на розкриття
паспортних даних)i, на посадi директора Товариства був 9 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй – 0,0 грн.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017призначеноДиректорЗамана Олександр Анатолiйович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на
посадi, припинено повноваження директора Замана Олександр Анатолiйович,(не дав згоди на розкриття
паспортних даних), протягом останнiх 5 рокiв займав посадуi директора ПрАТ "Чорнобаївське АТП 17149",
частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй – 0,0 грн.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.